VNPS Contest Rules

VNPS Photo Contest 2018

VNPS Photo Contest 2018 Image

1.0 Mục Đích


Để khuyến khích học viên và hội viên VNPS học hỏi và trau dồi nghệ thuật nhiếp ảnh, Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (VNPS) sẽ mở cuộc thi hình tự do (open) năm 2018.

2.0 Thời Hạn Ghi Danh


Opening Date: Thứ Hai, 10/01/2018
Closing Date: Thứ Bảy, 12/01/2018
Judging Date: Sẽ thông báo sau
Notification Date: Sẽ thông báo sau

3.0 Lệ Phí Thi


$7.00 cho một section (Color hay Monochrome)

$10.00 cho hai sections (Color và Monochrome)


Xin viết check trả cho VNPS Treasurer và gởi về:


VNPS Treasurer

C/O Hoang Truc Ly

1836 Metzerott Road, Apt #317

Adelphi, MD 20783-3444

4.0 Quy Luật Thi


VNPS Photo Contest gồm có 2 phần:
 1. Open/General Color
 2. Open/General Monochrome 
 • Tất cả Hội Viên và Học Viên có thể dự thi ngoại trừ BCH, BGH và BTC.
 • Mỗi người có thể nộp từ 1 đến 4 tấm color hoặc từ 1 đến 4 tấm monochrome hay cả hai thể loại với điều kiện không quá 8 tấm.
 • Hình chụp cùng một cảnh chỉ được nộp cho một thể loại. Nếu nộp cho cả hai (color and monochrome) thì sẽ bị loại.
 • Hình sẽ bị loại nếu người ghi danh không đóng tiền lệ phí hai ngày trước ngày chấm thi.
 • Hồ sơ hình (image file) phải có tên như được hướng dẫn trong Section 5.0 Cách Gởi Ảnh Dự Thi
 • Hình phải có kích thước như được hướng dẫn trong Section 5.0 Cách Gởi Ảnh Dự Thi
 • Đây chỉ là những điều lệ dự thi cơ bản, để biết thêm chi tiết xin đọc trang Conditions of Entry.

5.0 Cách Gởi Ảnh Dự Thi


Ảnh dự thi phải là:
 • Dạng hình  JPEG (file extension .jpg)
 • Tiêu chuẩn màu sRGB
 • Từ 240 DPI đến 300 DPI
 • Ảnh (file size) không được lớn quá 2MB
 • Kích thước cạnh dài nhất của ảnh không dài quá 1024 px
 • Kích thước cạnh ngắn nhất của ảnh không dài quá 683 px
Image size limits
Tên của hình phải theo hình thức như dưới đây:
<Họ>_<Chữ đầu tên><4 số cuối của điện thoại>_<A hay B><số thứ tự của ảnh>.jpg

Thí dụ, Nguyễn Kim, số điện thoại 703-555-1212, email kimng@dcvnps.org thì Kim phải đặt tên cho hình số 1 dự thi cho thể loại ảnh mầu (chữ A được dùng cho Open Color)
 như sau:
Nguyen_K_1212_A1.jpg

Kim phải đặt tên cho hình số 3 nộp cho thể loại đơn sắc (
chữ B được dùng cho Open Monochrome) như sau:
Nguyen_K_1212_B3.jpg

Chú ý:
 • A được dùng cho thể loại Open Color, và B được dùng cho Open Monochrome
 • Tên và họ không cần có dấu

Xin gởi hình qua email cho contest@dcvnps.org. Ví dụ, Kim sẽ gởi hình cho contest@dcvnps.org với thông tin và nội dung như sau:

 

To email addresscontest@dcvnps.org

Subject Line: VNPS Photo Contest 2018 - Kim Nguyen

Nội dung của email:

Last Name: Nguyen

First Name: Kim

Phone: 703-555-1212

 

Color (Section A):


Nguyen_K_1212_A1.jpg                    Title: Tựa đề #1

Nguyen_K_1212_A2.jpg                    Title: Tựa đề #2

Nguyen_K_1212_A3.jpg                    Title: Tựa đề #3

Nguyen_K_1212_A4.jpg                    Title: Tựa đề #4


Monochrome (Section B)

 

Nguyen_K_1212_B1.jpg                    Title: Tựa đề #1

Nguyen_K_1212_B2.jpg                    Title: Tựa đề #2

Nguyen_K_1212_B3.jpg                    Title: Tựa đề #3

Nguyen_K_1212_B4.jpg                    Title: Tựa đề #4


Tất cả thắc mắc xin gởi email về contest@dcvnps.org.
Subpages (1): Conditions of Entry